Bekijk onze jubileum-acties
06-18693207
info@johnweeren.nl
Privacyverklaring

Je gegevens

Hier lees hoe je gegevens zijn beschermd wanneer je deze website bezoekt, communiceert via email of je inschrijft als klant en dergelijke. Van tijd tot tijd zal deze verklaring worden bijgewerkt indien nodig. Heb je vragen, neem gerust contact op.

1. Privacyverklaring

Deze blauwe tekst legt het steeds simpel uit.

Deze zwarte tekst is vollediger maar ook ingewikkelder.

2. Gegevensbescherming

Hier lees je hoe dit bedrijf met jouw ge­gevens omgaat, bijvoorbeeld als je klant wordt of emailt.

In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescherming) vind je op deze pagina informatie over hoe de gegevens­bescherming geregeld is wan­neer je deze website bezoekt, via email communiceert, je inschrijft als klant en dergelijke. Zo krijg je inzicht in het ver­zamelen, verwerken en gebruiken van jouw gegevens. Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de "Autoriteit Persoonsgegevens".

3. Grondslagen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dit bedrijf jouw gegevens mag verwerken, bij­voorbeeld om belastingaangifte te doen.

In het kort worden hierna de verschillende grondslagen van de AVG genoemd waarop dit bedrijf zich beroept voor de verwerking van persoonsgegevens. Verderop op deze pagina worden de grondslagen apart toegelicht. De grondslagen zijn:
• "Overeenkomst", ten behoeve van communicatie, dienstverlening, levering of auteurs­rechten,
• "Wettelijke Verplichting" - ten behoeve van belastingen, fraude­bestrijding of identificatieplicht.
• "Gerechtvaardigd Belang" - ten behoeve van marketing / communicatie via deze website of daaraan ge­koppelde email-adressen.
• "Toestemming" - ten behoeve van marketing / communicatie via deze website.

4. Grondslag "Overeenkomst"

Soms verwerkt dit bedrijf jouw ge­gevens als dat is afgesproken.

De verwerking van persoonsgegevens op de grondslag "Overeenkomst" betreft verwerking die volgt uit overeenkomsten op basis van algemene voor­waarden, leve­rings­voorwaarden of andere monde­linge / schriftelijke afspraken ten behoeve van communicatie, dienst­verlening, leve­ring of uitoefening en bescherming van auteursrechten.

5. Grondslag "Wettelijke Verplichting"

Soms verwerkt dit bedrijf jouw gegevens omdat het moet vanwege wetten of regels.

De verwerking van persoonsgegevens op de grondslag "Wettelijke Verplichting" betreft verwerking die volgt uit geldende wet- en regelgeving ten behoeve van belastingen, fraudebestrijding, identi­ficatieplicht of verplichte informatie­verstrekking.

6. Grondslag "Gerechtvaardigd Belang"

Soms verwerkt dit bedrijf jouw gegevens om als bedrijf te kunnen bestaan.

De verwerking van persoonsgegevens op de grondslag "Gerechtvaardigd Belang" betreft verwerking die volgt uit activi­teiten behorende bij commerciële bedrijfsvoering (zoals via deze website of daaraan gekoppelde email-adressen), voor zover deze verwerking gerecht­vaardigd, nood­zakelijk en weloverwogen is (in verhouding tot de belangen van betrokken personen).

7. Grondslag "Toestemming"

Soms verwerkt dit bedrijf jouw gege­vens als je "tevreden klant" bent.

De verwerking van persoonsgegevens op de grondslag "Toestemming" betreft verwerking ten behoeve van marketing / communicatie, specifiek de vrijwillige en herroepbare vermelding als "Tevreden klant" op de website.

8. Persoonsgegevens

Als je klant wil worden, dan heeft dit bedrijf jouw gegevens nodig.

Hierboven op de pagina wordt uitgelegd met welke doeleinden gegevens worden verwerkt (zie de eerder genoemde grondslagen). Om je in te schrijven als (prospectieve) klant, dien je de vereiste (juiste en volledige) persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen kunnen zich niet inschrijven. Dit bedrijf verwerkt (indien van toepassing dus niet in alle gevallen) de volgende persoonsgegevens van (prospectieve) klanten en andere (zakelijke) relaties:
• contactgegevens (naam, adres, woon­plaats, telefoonnummer, email-adres),
• KvK-nummer (indien van toepas­sing),
• inschrijfdatum,
• factuurgegevens (rekeningnummer, be­dragen, betalingen),
• projectgegevens (afspraken, ontwerp­en, notities, notulen),
• post- of pakket­gegevens.

9. Via de website

Bezoek je deze website, dan worden gegevens over jouw bezoek verzameld.

Wanneer je deze website, dan worden automatisch gegevens over jouw bezoek verzameld door de website-provider, Antagonist B.V. Wil je meer weten over het verwerken en beschermen van deze gegevens, lees dan "BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONS­GEGEVENS" in de Algemene Voor­waarden van Antagonist B.V. door op onderstaande knop te klikken.

10. Via email

Emailen we, dan worden gege­vens over jouw email verzameld.

Wanneer je een email naar dit bedrijf stuurt via deze website (of daaraan ge­koppelde email-adressen zoals info@johnweeren.nl), dan worden auto­matisch gegevens over jouw bericht en de inhoud ervan verzameld door de email-provider, Antagonist B.V. Wil je meer weten over het verwerken en beschermen van deze gegevens, lees dan "BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONS­GEGEVENS" in de Algemene Voorwaarden van Antagonist B.V. door op onderstaande knop te klikken.

11. Via de telefoon

Bellen we, dan worden gegevens over jouw telefoontje verzameld.

Wanneer je belt met dit bedrijf, dan worden automatisch gegevens over jouw telefoontje verzameld door de telefoon-provider, T-mobile. Wil je meer weten over het verwerken en beschermen van deze gegevens, lees dan de privacy statement die je kunt downloaden van de T-mobile-website door op onderstaande knop te klikken.

12. Via Twitter

Gebruiken we Twitter, dan gelden de regels van Twitter.

Wanneer je met dit bedrijf communiceert via deze website (of daaraan gekoppelde accounts of handles op Twitter zoals twitter.com/johnweeren of @johnweeren) is het privacy-reglement van Twitter van toepassing, te raadplegen via onder­staande knop.

13. Via LinkedIn

Gebruiken we LinkedIn, dan gelden de regels van LinkedIn.

Wanneer je met dit bedrijf communiceert via deze website (of daaraan gekoppelde LinkedIn-profielen, met name: https://­nl.linkedin.com/­in/johnweeren) is het privacy-reglement van LinkedIn van toepassing, te raadplegen via onder­staande knop.

14. Via MailChimp

Gebruiken we MailChimp, dan gelden de regels van MailChimp.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor het ontvangen van periodieke mailings (zoals nieuwsbrieven) van dit bedrijf via MailChimp, dan is het privacy-reglement van MailChimp van toepassing, te raadplegen via onderstaande knop.

15. Via de post

Verstuur je post, dan wordt die soms verwerkt door derden.

Voor het verwerken van sommige ontvangen poststukken maken we gebruik van diensten van "Flex­kantoor Bij Jacob" in Woerden. Bovenop de reguliere postbezorging kan door jou verstuurde post ingescand of doorgestuurd worden.

16. Bewaartermijn

Soms moet dit bedrijf jouw gegevens lang bewaren, bijvoorbeeld van de Belastingdienst.

Door dit bedrijf bewaarde persoons­­gegevens worden pas verwijderd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de administratieve bewaarplicht van 7 jaar (die de Belastingdienst wettelijk aan bedrijven stelt) is ver­vallen,
• er is een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering ontvangen van de betrokkene (wiens persoons­gegevens het betreft en wiens identiteit zonder twijfel is vastgesteld),
• er is geen wettelijke grondslag voor het bewaren van de gegevens van betrokkene (zie "Grondslagen").

17. Jouw rechten

Wil je meer weten over het beschermen van jouw gegevens? Ga dan naar de website van de "Autoriteit Persoons­­gegevens" of neem contact op met dit bedrijf.

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescherming) krijgt dit bedrijf een grote verant­woorde­lijkheid in het beschermen van privacy bij de verwerking van jouw persoons­gegevens. Als betrokkene krijg je juist meer rechten zoals het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering / wissen ("vergeten worden"), beperking, verzet, overdraag­baarheid van gegevens, en zo voorts. Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan de website van de "Autoriteit Persoons­­gegevens". Wil je van deze rechten actief gebruik maken, bijvoorbeeld omdat je gegevens wil laten wijzigen, neem dan contact op.